Podpora

Davorin Selinšek je potrebe izvajanja dopolnilne dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva iz naslova podukrepa 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2020« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Povzetek

Davorin Selinšek je pridobilfinančno pomoč iz naslova podukrepa 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo,trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov«. Zavezal se je, da bo investiral v izgradnjoskladišča za potrebe izvajanja dopolnilne dejavnosti ter v nabavo opreme zanamen širitve obstoječe sirarne.

Glavne dejavnosti

Kmetija je usmerjena v pridelavo in predelavo mleka. S pomočjo investicije bodo nabavili opremo s katero bodo lahko širili obstoječo sirarno, saj je le ta, glede na trenuten obseg proizvodnje, premajhna. Nova oprema bo uporabljena tudi za predelavo mleka v nov proizvod.

Cilji
Pričakovani rezultati
Povzetek

Davorin Selinšek je za vzpostavitev kmetije in  za zagon dejavnosti na svoji kmetiji prejel sredstva  iz  naslova pod  ukrepa 6.1. »POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE «iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Finančna pomoč »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete« je sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

Povzetek

Davorin Selinšek pridobil finančno pomoč iz naslova pod ukrepa 6.1. »Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete«. Zavezal se je, da bo na prevzeti kmetiji opravljal kmetijsko dejavnost (pridelavo in predelavo) v skladu z načrtovanimi cilji do  leta 2021. Na kmetiji bo povečal obseg proizvodnih kapacitet, povečal konkurenčnost prevzete kmetije in z naložbami v osnovna sredstva na kmetiji prispeval k pozitivnim vplivom kmetijstva na okolje.

Glavne dejavnosti

Kmetija, ki jo je prevzel Davorin, je usmerjena v pridelavo in predelavo mleka. Mlad gospodar bo na kmetiji povečal obseg obdelave kmetijskih zemljišč ter uvedel nove sorte rastlih na njivskih površinah. Z udeležbo na raznih usposabljanih  bo še naprej držal veliko kakovost in pestrost mlečnih izdelkov.

Cilji

Na kmetiji imajo naslednje cilje:

Pričakovani rezultati
Podpora

Davorin Selinšek je z javnim razpisom za podporo za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016 prejel sredstva namenjene izboljšavi tehnoloških izboljšav na področju higiene, varovanja okolja in varnosti pri delu ter znižanju stroškov pridelave na vodovarstvenih območjih, ki so določene v skladu z predpisi Vlade Republike Slovenije, ki urejajo vodovarstvena območja, M04.1

Glavne dejavnosti
Cilji
Podpora

Naziv aktivnosti: Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep 10)

Cilji

Zmanjšati vplive kmetovanja na okolje

Pričakovani rezultati

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam.

Povzetek

Ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (ukrep KOPOP) podpira kmetijstvo v njegovi okoljski funkciji in je namenjen spodbujanju nadstandardnih sonaravnih kmetijskih praks, ki so usmerjene v ohranjanje biotske raznovrstnosti in krajine, ustrezno gospodarjenje z vodami in upravljanje s tlemi ter blaženje in prilagajanje kmetovanja podnebnim spremembam. Plačila spodbujajo izvajanje kmetijskih praks, ki presegajo obvezne standarde, to je običajno kmetijsko prakso. To niso dohodkovna plačila, ampak plačila za kritje dodatnih stroškov in izgube prihodka zaradi izvajanja nadstandardnih zahtev ukrepa KOPOP. S temi plačili se kmeta »nagradi« kot skrbnika okolja, ki s svojimi aktivnostmi poleg pridelave hrane, ohranja naravo, varuje vode in tla, vzdržuje krajino, zagotavlja pa tudi izvajanje družbeno pomembnih storitev in neblagovnih javnih dobrin.

Operacija vodni viri

Operacija »Vodni viri« pomeni spremembo obstoječih kmetijskih praks in se izvaja na prispevnih območjih vodnih teles površinskih voda in območjih vodnih teles podzemne vode iz Načrta upravljanja voda. Namenjena je ohranjanju ali izboljšanju kakovosti vodnih virov, prispeva pa tudi k ohranjanju in izboljšanju lastnosti in rodovitnosti tal.

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm

www.program-podezelja.si